ผลงานสถาบัน

เด็กหญิงอนัญญา ตันตราภรณ์ (แพม)

จากโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

สอบห้องเรียนพิเศษ ( Ep.) โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ได้คะแนนข้อเขียนลำดับที่ 1 น้องแพมมาเรียนที่วิชั่นฯตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 4

เด็กชายภัทรวีร์ ปากาเสรี
(บอนด์)

จากโรงเรียนเลิศหล้าสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ (Ep.) โรงเรียนสตรีวิทยา๒

จากโรงเรียนเลิศหล้าสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ (Ep.) โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ได้ลำดับที่ 1 น้องบอนด์มาเรียนที่วิชั่นฯ ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 5

เด็กหญิงสิริกัลยา วงศ์วิวัฒน์
(นาตาลี)

จากโรงเรียนอรรถมิตร

สอบได้ห้องเรียนพิเศษ Gif. วิทย์คณิต โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ได้ลำดับที่ 1 น้องนาตาลี มาเรียนที่วิชั่นฯ ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 4